Vilkår og betingelser for kjøp i Innovern nettbutikk

Priser

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser oppgitt på nettsiden. Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Leveranser skjer i hele salgsenheter (kasse à 1100 munnbind, fordelt på 22 kartonger à 50 munnbind)

Leveringsbetingelser

Vanligvis sender vi ut ordren din i løpet av 2 arbeidsdager. Leveringstiden kan ta noe lengre tid i forbindelse med helligdager og ferieavvikling.

Betalingsbetingelser

Vi sender faktura. Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 30 dager fra fakturadato.

Ansvar

Selger er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår når bruksanvisning og instruksjoner for oppbevaring ikke følges. Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil

Reklamasjoner

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje ved mottakstilfellet

Retur

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.

Force Majeure

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

Salgspant

Selger har panterett til leverte varer, jfr. Panteloven, inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.